Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

lajla
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viaunmadebeds unmadebeds
lajla
5286 e40a 420
Reposted fromretaliate retaliate viamerit merit
lajla
6708 7861 420
Reposted frompulperybka pulperybka viawolalabym wolalabym
lajla
8426 0c7e 420
Reposted fromhagis hagis viawolalabym wolalabym
lajla
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viasoundofsilence soundofsilence
lajla
lajla
lajla
6526 26c8 420
Reposted frompiehus piehus vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
6260 ab7f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunknown6 unknown6
lajla
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
lajla
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
lajla
lajla
8132 60c8 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunknown6 unknown6
lajla
8001 a17b 420
Reposted frommisza misza viaunknown6 unknown6
lajla
1006 5784 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunknown6 unknown6
lajla
0916 cf25 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunknown6 unknown6
lajla
4635 ac43 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunknown6 unknown6
lajla
1591 8e9c
Reposted fromoutoflove outoflove viaunknown6 unknown6
lajla
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
lajla
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaunknown6 unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl