Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

lajla
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
lajla
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress via10pln 10pln
lajla
lajla
7747 1355 420
Reposted fromgaf gaf viabreatheslow123 breatheslow123
lajla
lajla
5094 5f5d 420
lajla
lajla
8952 77c0 420
lajla
Że ucieczki się wybacza. Że liczy się to, jak się starasz.
— Jakub Żulczyk
lajla
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
lajla
2284 f78f 420

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viaadora-belle adora-belle

August 01 2018

lajla
3847 9c7d 420
lajla
8593 a8ae 420
lajla
lajla
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
lajla
lajla
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
lajla
1168 ac1d 420
Reposted from4777727772 4777727772 viapeculiar-cat peculiar-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl