Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

lajla
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
lajla
0464 9a29 420
0821 bd21 420

smhile:

have a lovely day! apply for my faves

lajla
8918 eead 420
lajla
1507 1ebb 420
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
0447 ad76 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
3159 047b 420
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
6261 685f 420
lajla
6825 8809 420
Reposted fromagridoce agridoce viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
6690 392e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
9734 c28d 420
Reposted fromfreakish freakish viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
lajla
6824 42c5 420
Reposted fromagridoce agridoce viawszystkodupa wszystkodupa
5370 58b8 420
lajla
7875 c07c 420
Reposted fromMiziou Miziou viawszystkodupa wszystkodupa
lajla
lajla
2332 9d61 420
Reposted frompulperybka pulperybka viakuka kuka
lajla
4152 9bf0 420
Reposted fromtfu tfu viakuka kuka

March 18 2018

lajla
2005 96fc 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl