Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

lajla
problem polega na tym, że jesteśmy tacy dorośli i tacy poważni, że nie możemy już do siebie dzwonić w nocy, wtedy, gdy jest najgorzej.
Reposted fromchild child vianiedonaprawienia niedonaprawienia
lajla
lajla
Wiesz, jest w nas obojgu coś takiego (...) - co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili, kiedy znajdziemy się sami w pokoju, ale z drugiej strony... śni mi się, że Ciebie całuję.
— A. Osiecka - "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
lajla
Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
— anilorak18.soup.
lajla
4869 7f00 420
lajla
6475 69de 420
English version: here // Polska wersja: tutaj
lajla
3794 b2e8 420
Reposted from0 0 viasurpriseme surpriseme
lajla
lajla
lajla
lajla
jeśli myślisz, że jest choć cień szansy, to spróbuj.
lajla
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
lajla
8750 5e4b 420
lajla
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
lajla
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
lajla
0511 bb35 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
0509 70bd
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
0508 9e9d 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lajla
5976 6e08 420
Reposted fromurojenie urojenie viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl